มุมนักพัฒนา

คุณสมบัติขององค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาในระบบ e-Service

       เทคโนโลยี Single Sign-On มีรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ซับซ้อน สพร. แนะนำว่า ผู้พัฒนาของหน่วยงานควรที่จะดาวน์โหลด Software Library ที่ สพร. เตรียมไว้ให้ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้ระบบ e-Service ของตนสามารถเชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวบุคคลเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะ Single Sign-On ได้ โดยผู้พัฒนาจะต้องจัดทำโปรแกรมเว็บเพจขึ้น 2 หน้า เพื่อรองรับการทำ Single Sign-On ได้แก่ หน้า SSOLogin และ หน้า SSORegister โดยมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวถึงต่อไป

 • ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาและตัวอย่าง Source Code ปรับปรุงล่าสุด 25 มี.ค. 2557 ที่นี่
 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการเข้าถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ วันที่ 10 เม.ย. 2556 ที่นี่ 
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ PHP ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ ASP.NET ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Java 1.6 ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Java 1.7 ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ iOS ที่นี่ (update 25 มี.ค. 2557)
 • ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Android ที่นี่ (update 25 มี.ค. 2557)
 • ดาวน์โหลดเอกสารการปรับระบบเพื่อรองรับระบบ ConsumerKey ใหม่ (สำหรับ Source Code ที่ดาวน์โหลดก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2556) ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)

หน้าเว็บเพจ SSOLogin 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม รับคำร้องขอใช้บริการ e-Service จากระบบเว็บไซต์กลาง ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งาน และ Redirect ผู้ใช้งานไปยังหน้าสำหรับขอใช้บริการ หรือ หน้าลงทะเบียนขอใช้บริการตามความเหมาะสม

รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม

 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานผ่าน SSO Library โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลผู้ใช้ในระบบ e-Service โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (เลขประจำตัวประชาชน) เพื่อช่วยในการจับคู่ (match) ผู้ใช้งานระหว่างระบบเว็บไซต์กลาง และระบบ e-Service
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานท่านนี้มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่กับระบบ e-Service ให้
  • ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และบริการของผู้ใช้งาน
  • เรียกดูข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานท่านดังกล่าว (ถ้ามี)
  • Redirect ไปหน้าขอใช้บริการ
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้งานท่านนี้ไม่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่กับระบบ e-Service ให้ Redirect ไปหน้า SSORegister พร้อมส่งข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานที่ได้จาก Security Token ไปยังหน้าจอดังกล่าว

หน้าเว็บเพจ SSORegister 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม รับข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้จากระบบเว็บไซต์กลาง แล้ว Redirect ไปที่หน้า ลงทะเบียนของระบบ e-Service เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่ม และยืนยันการสมัครขอใช้บริการ

รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม

 1. เรียกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งานจากระบบเว็บไซต์กลางฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
 2. แสดงข้อมูลดังกล่าวในหน้าจอลงทะเบียนขอใช้งานระบบ e-Service
 3. เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลของตนแล้ว ก็ยืนยันการขอสมัครเข้าใช้บริการ e-Service และเริ่มใช้บริการต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)