มุมนักพัฒนา > พัฒนาหน้า SSOLogin ด้วยโปรโตคอล OpenID

การพัฒนาหน้า SSOLogin ด้วยโปรโตคอล OpenID

ภาพรวม

OpenId เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล โดยองค์ประกอบของ OpenID นั้นมีด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ เว็บผู้ให้บริการยืนยันตัวบุคคล (OpenID Provider) และเว็บผู้รับบริการ (OpenID Relying Party) ซึ่งขั้นตอนการทำงานมีดังนี้
 1. เว็บผู้รับบริการส่งคำร้องขอยืนยันตัวบุคคล(OpenID Request) ที่มีรายละเอียดของข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการ(Attribute) ไปยังผู้ให้บริการยืนยันตัวบุคคล
 2. เว็บผู้ให้บริการยืนยันตัวบุคคลแสดงหน้า Login ให้ผู้ใช้ทำการ Login
 3. เว็บผู้ให้บริการยืนยันตัวบุคคลส่งข้อมูลผู้ใช้ที่ Login ตาม Attribute ที่เว็บผู้รับบริการร้องขอ
 4. เว็บผู้รับบริการนำข้อมูลที่ได้ไปทำการ Login ให้ผู้ใช้ในเว็บของตน
ในปัจจุบันทาง สพร. ได้พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (Government ID) ซึ่งทำหน้าที่เป็น OpenID Provider เพื่อให้ระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (e-Service for Government Officer) ซึ่งในที่นี่เป็น OpenID Relying Party สามารถนำข้อมูลการยืนยันตัวตนนี้ ไปอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยีนยันตัวตนแล้วสามารถเข้าใช้ระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (e-Service for Government Officer) ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ OpenID.net

OpenID Request

ทางสพร. ได้ใช้มาตรฐานการรับ OpenID Request และ ส่ง OpenID Response ตามเอกสาร OpenID Authentication 2.0 - Final และใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลผู้ใช้แบบ Attribute Exchange ตามเอกสาร OpenID Attribute Exchange 1.0 - Final โดยทางสพร. ได้เพิ่ม Attribute บางตัวจาก Attribute มาตรฐาน เรียกว่า "Attribute Alias" เพื่อให้ใช้งานได้ครอบคุมขึ้น ซึ่งมี Parameter และ Attribute ที่ใช้ในการทำ OpenID Request ดังนี้

http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/server.aspx
?openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select
&openid.identity=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select
&openid.assoc_handle=nixR!IAAAAB56GYx_ecAUdoR3qhyvqAi9MZxO-Ahl00nqoeUcrtnQQQAAAAGNVREK0g4S
_Zb8IgSlb96sYGjE4AYbskGBPXGmwQ3yrBvH2CmwGL6bIW_6m2Ibh0cN5Zt5rl0hhM4hvHj6HDlZ
&openid.return_to=http://localhost:4856/loginProgrammatic.aspx?dnoa.userSuppliedIdentifier=
http%3A%2F%2Flocalhost%3A1807%2FEGA.EGA_CAS.Security.eAuthen%2F
&openid.realm=http://localhost:4856/
&openid.mode=checkid_setup
&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0
&openid.ns.alias3=http://openid.net/srv/ax/1.0
&openid.alias3.required=alias1,alias2,alias3,alias4
&openid.alias3.mode=fetch_request
&openid.alias3.type.alias1=http://axschema.org/contact/email
&openid.alias3.count.alias1=1
&openid.alias3.type.alias2=http://axschema.org/namePerson
&openid.alias3.count.alias2=1
&openid.alias3.type.alias3=http://axschema.org/namePerson/friendly
&openid.alias3.count.alias3=1
                
Parameter Description
Basic OpenId parameter :
openid.claimed_id (ไม่จำเป็นต้องมี) เป็น ID ของ OpenID ของผู้ใช้ ถ้าไม่ทราบให้กำหนดค่าเป็น “http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select”
openid.identity (ไม่จำเป็นต้องมี) เป็น ID ของ OpenID ของผู้ใช้บนระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ถ้าไม่ทราบให้กำหนดค่าเป็น “http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select”
openid.assoc_handle (ไม่จำเป็นต้องมี) เป็นค่าที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางใช้ในการ Sign OpenID Response โดยถ้าค่านี้ไม่ถูกกำหนด ระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำการตรวจสอบ OpenID Response กับระบบยืนยันตัวบุคคลกลางอีกครั้ง
openid.return_to (ไม่จำเป็นต้องมี) เป็น URL ที่ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางจะส่งผู้ใช้กลับมาหลังจากผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้แล้ว
openid.realm (ไม่จำเป็นต้องมี) เป็นค่าที่แจ้งให้ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางทราบว่าผู้ใช้ทำการ Login เข้าระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐใด ต้องกำหนดถ้าไม่ได้กำหนด openid.return_to
openid.mode (ต้องมี) เป็นการบอกให้ OpenId Provider รู้ว่า OpenId Provider นี้สามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้หรือไม่ โดยมีค่าดังนี้
 • “checked_immediate” (ไม่ให้ติดต่อกับผู้ใช้)
 • “checked_setup”(ให้ติดต่อกับผู้ใช้ได้)
openid.ns (ต้องมี) เป็นการบอก verison ของ OpenId Request โดยระบบยืนยันตัวบุคคลกลางใช้งานรองรับ OpenID 2.0 ระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจึงควรใช้ Relying Party ไลบรารี่ที่รองรับ OpenID 2.0 แล้วใส่ค่าเป็น “http://specs.openid.net/auth/2.0”
Attribute Exchange Extension :
openid.ns.<extension_alias> (ต้องมี) เป็นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคลกลางให้ส่งค่าคืนมาในรูปแบบของ Attribute Exchange (ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สนับสนุนการส่งค่าคืนในรูปแบบ Attribute Exchange เท่านั้น) ค่านี้ต้องถูกตั้งเป็น “http://openid.net/srv/ax/1.0”
openid.<extension_alias>.required (ต้องมี) เป็นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคลกลางว่าระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐต้องการ attribute อะไรคืนไปบ้าง โดยทุก attribute ต้องมีค่าจริงเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุม
openid.<extension_alias>.mode (ต้องมี) เป็นค่าบังคับเพื่อใช้งาน Attribute Exchange ค่านี้ต้องถูกตั้งเป็น “fetch_request”
openid.<extension_alias>.type.<attribute_alias> (ต้องมี) เป็นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคลกลางว่าระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐมีการส่งชื่อ attribute อะไรบ้างโดยชื่อ attribute_alias ต้องถูกกำหนดใน openid.<extension_alias>.required ถ้าระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐต้องการ attribute นั้น
Attribute ค่าที่ส่งคืน
http://axschema.org/contact/email e-mail ของผู้ใช้
http://axschema.org/namePerson ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้
http://axschema.org/namePerson/friendly User name ในระบบ e-portal ของผู้ใช้
http://www.egov.go.th/2012/identifier/citizenid เลขประจำตัวประชาชน
http://www.egov.go.th/2012/identifier/juristicId เลขนิติบุคคล
http://www.egov.go.th/2012/identifier/passportnumber เลขที่หนังสือเดินทาง
http://www.egov.go.th/2012/identifier/usertype ประเภทของผู้ใช้ ในระบบ e-portal
 • ค่า 1 : บุคคลธรรมดา
 • ค่า 2 : นิติบุคคล
 • ค่า 3 : ชาวต่างชาติ
 • ค่า 4 : เจ้าหน้าที่ของรัฐ
http://www.egov.go.th/2012/identifier/identity รหัสยืนยัน โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ดังนี้
 • บุคคลธรรมดา : เลขประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล : เลขนิติบุคคล
 • ชาวต่างชาติ : เลขที่หนังสือเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ : เลขประจำตัวประชาชน
using DotNetOpenAuth.OpenId;
using DotNetOpenAuth.OpenId.Extensions.AttributeExchange;
using DotNetOpenAuth.OpenId.Extensions.SimpleRegistration; 
using DotNetOpenAuth.OpenId.RelyingParty;
using OpenIdRelyingPartyWebForms;

public class SSOLogin : System.Web.UI.Page
{
  private const string OpenIdProviderURL = "https://testopenid.dga.or.th/";
  private static OpenIdRelyingParty relyingParty = new OpenIdRelyingParty();

  static SSOLogin()
  {
    // Configure the RP to only allow assertions from our trusted OP endpoint.
    EndpointSelector ep = new EndpointSelector(EndpointFilter);
    relyingParty.EndpointFilter = ep;
  }

  protected static bool EndpointFilter(IProviderEndpoint ipep) 
  {
    return ipep.Uri.AbsoluteUri == OpenIdProviderURL + "server.aspx";
  }

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //ทำการสร้าง url ของหน้าที่ต้องการให้ส่งกลับ โดยในที่นี้ให้ส่งกลับมายังหน้าเดิม
    string[] segments = Request.Url.Segments;
    string pathToPage = ""; 
    for(int i=0; i<segments.Length-1; i++) {
      pathToPage += segments[i]; 
    } 
    UriBuilder returnToBuilder = new UriBuilder(Request.Url);
    returnToBuilder.Path = pathToPage+"SSOLogin.aspx";
    returnToBuilder.Query = null;
    returnToBuilder.Fragment = null;
    Uri returnTo = returnToBuilder.Uri;
    returnToBuilder.Path = "/";

    //บันทึก Url ลงใน Realm
    Realm realm = returnToBuilder.Uri;
    
    try
    {
      IAuthenticationRequest request = relyingParty.CreateRequest(
      OpenIdProviderURL, realm, returnTo);

      // Attributes ที่ต้องการร้องขอจาก OpenID Provider
      // โดยใช้หลักการ AttributeExcahnge (AX)
      var ax = new FetchRequest();
      ax.Attributes.Add(new AttributeRequest(WellKnownAttributes.Contact.Email, true));
      ax.Attributes.Add(new AttributeRequest(WellKnownAttributes.Name.FullName, true));
      ax.Attributes.Add(new AttributeRequest(WellKnownAttributes.Name.Alias, true));
      
      request.AddExtension(ax);

      //ส่ง Request ไปยัง OpenID Provider   
      request.RedirectToProvider();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write("ไม่พบ OpenID end point สาเหตุอาจมาจากการที่ท่านระบุ url ผิด หรือ ท่านไม่ได้ทำการเพิ่ม 
              SSL Certificate ไปยัง Trusted Root Store บนเครื่อง Server");
    }
  }
} 
            

OpenID Response

http://localhost:4856/loginProgrammatic.aspx
?dnoa.userSuppliedIdentifier=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/
&openid.claimed_id=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/user.aspx/Administrator
&openid.identity=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/user.aspx/Administrator
&openid.sig=P6+IZf5yVHeOTnngzycP7vw8BRLJiBHF4ZSOm1Mauxg=
&openid.signed=claimed_id,identity,assoc_handle,op_endpoint,return_to,response_nonce,ns.alias3
,alias3.mode,alias3.type.alias1,alias3.value.alias1,alias3.type.alias2,alias3.value.alias2
,alias3.type.alias3,alias3.value.alias3,alias3.type.alias4,alias3.value.alias4
&openid.assoc_handle=nixR!IAAAAB56GYx_ecAUdoR3qhyvqAi9MZxO-Ahl00nqoeUcrtnQQQAAAAGNVREK0g4S
_Zb8IgSlb96sYGjE4AYbskGBPXGmwQ3yrBvH2CmwGL6bIW_6m2Ibh0cN5Zt5rl0hhM4hvHj6HDlZ
&openid.op_endpoint=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/server.aspx
&openid.return_to=http://localhost:4856/loginProgrammatic.aspx?dnoa.userSuppliedIdentifier
=http%3A%2F%2Flocalhost%3A1807%2FEGA.EGA_CAS.Security.eAuthen%2F
&openid.response_nonce=2012-05-15T10:45:54ZrrKt7tDX
&openid.mode=id_res
&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0
&openid.ns.alias3=http://openid.net/srv/ax/1.0
&openid.alias3.mode=fetch_response
&openid.alias3.type.alias1=http://axschema.org/contact/email
&openid.alias3.value.alias1=test@gits.net.th
&openid.alias3.type.alias2=http://axschema.org/namePerson
&openid.alias3.value.alias2=Administrator eGov-Portal
&openid.alias3.type.alias3=http://axschema.org/namePerson/friendly
&openid.alias3.value.alias3=administrator
&openid.alias3.type.alias4=http://www.egov.go.th/2012/identifier/citizenid
&openid.alias3.value.alias4=
                
using DotNetOpenAuth.OpenId;
using DotNetOpenAuth.OpenId.Extensions.AttributeExchange;
using DotNetOpenAuth.OpenId.Extensions.SimpleRegistration; 
using DotNetOpenAuth.OpenId.RelyingParty;
using OpenIdRelyingPartyWebForms;

public class SSOLogin : System.Web.UI.Page
{
  private const string OpenIdProviderURL = "https://testopenid.dga.or.th/";
  private static OpenIdRelyingParty relyingParty = new OpenIdRelyingParty();

  static SSOLogin()
  {
    // Configure the RP to only allow assertions from our trusted OP endpoint.
    EndpointSelector ep = new EndpointSelector(EndpointFilter);
    relyingParty.EndpointFilter = ep;
  }

  protected static bool EndpointFilter(IProviderEndpoint ipep) 
  {
    return ipep.Uri.AbsoluteUri == OpenIdProviderURL + "server.aspx";
  }

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      IAuthenticationResponse response = relyingParty.GetResponse();

      switch (response.Status)
      {
        case AuthenticationStatus.Canceled:
          // ผู้ใช้ยกเลิก
          break;
        case AuthenticationStatus.Failed:
          // ผู้ใช้ Authenticate ไม่ผ่าน
          break;
        case AuthenticationStatus.Authenticated:

          // ทำการดึงข้อมูลที่ได้รับมาจาก OpenID Provider ออกมา
          FetchResponse fetchResponse = response.GetExtension<FetchResponse>();
          State.FetchResponse = fetchResponse;
          string claimed = response.FriendlyIdentifierForDisplay;
          string userName = State.FetchResponse.Attributes[WellKnownAttributes
          .Name.Alias].Values[0];
          string fullName = State.FetchResponse.Attributes[WellKnownAttributes
          .Name.FullName].Values[0];
          string email = State.FetchResponse.Attributes[WellKnownAttributes
          .Contact.Email].Values[0];
          string identifier = State.FetchResponse
          .Attributes["http://www.egov.go.th/2012/identifier/citizenid"].Values[0];
          string userType = State.FetchResponse
          .Attributes["http://www.egov.go.th/2012/identifier/usertype"].Values[0];

          UserMappingAndAuthorization(claimed, userName, fullName, email, identifier, userType); 

          break;
        default:
          break;
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      
    }
  }
}
            

บทความที่เกี่ยวข้อง

1. คุณสมบัติขององค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาในระบบ e-Service for Government Officer

2. การพัฒนาหน้า SSORegister ด้วยโปรโตคอล OAuth


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)